Back to Top

A je tu nový rok 2019

Nový rok 2019 je tady a s ním i dal­ší roč­ník fes­ti­va­lu Hamr Kemp. Sle­duj­te nás, bude­me postup­ně dopl­ňo­vat podrob­nos­ti. Ale už teď si ve svých kalen­dá­řích čer­ve­ně zaškrt­ně­te datum 28.–29.6. 2019. Těší­me se na vás.

Tučňáci na Arše

V sobo­tu odpo­led­ne bude na Diva­del­ní scé­ně (letos bude mít samo­stat­ný stan) Jan Horák hrát nád­her­né před­sta­ve­ní “Tuč­ňá­ci na Arše”. One-man-show o třech tuč­ňá­cích, o Noemo­vě arše a o tom, že Pána­bo­ha si může­me před­sta­vo­vat jak chce­me, ale do kuf­ru se nacpat nedá.

Pří­běh je vhod­ný pro dospě­lé i děti od 5let, nej­lé­pe spo­leč­ně.

Zahraniční hosté

Letoš­ní Hamr Kemp bude mít opět to pri­vi­le­gi­um při­ví­tat i vystu­pu­jí­cí ze zahra­ni­čí. V pátek od 20:30 to bude skvě­lá slo­ven­ská kape­la The Ele­ments a v sobo­tu pak zahra­jí rakouš­tí Pipe­li­ne. Přijď­te se podí­vat.

Těší­me se.

Na Hamr Kempu se dá i spát

Více­den­ní fes­ti­val si žádá mož­nost uby­to­vá­ní. Také Hamr Kemp posky­tu­je mís­to, kde může­te slo­žit své fes­ti­va­lem obrou­še­né kos­ti. Pokud si při­ve­ze­te vlast­ní stan, ane­bo si trouf­ne­te na spá­nek pod širá­kem, může­te na vyhra­ze­ném mís­tě poho­dl­ně přespat. A to mís­to není leda­ja­ké, je to nád­her­ná jiho­čes­ká lou­ka se šumí­cím potůč­kem, hned ved­le Buš­ko­va ham­ru — pros­tě pohád­ka. V pří­pa­dě jas­né oblo­hy jsme pro vás ve spo­lu­prá­ci s Auto­rem celé­ho pro­jek­tu při­pra­vi­li také spous­tu nád­her­ných hvězd nad hla­vou :-)