Back to Top

Víte co je v logu Hamr Kempu?

Máme tu něco pro heral­di­ky, logozpy­ty a logo­lo­gy. Kaž­dý správ­ný fes­ti­val má svo­jí ofi­ci­ál­ní znač­ku. Ten náš samo­zřej­mě taky. Je slo­že­ná z něko­li­ka sym­bo­lů, podí­vej­te se z jakých a co vlast­ně zna­me­na­jí. Con­ti­nue Rea­ding

Stránky průběžně aktualizujeme

Jak do sebe postup­ně zapa­da­jí dal­ší sou­část­ky Hamr Kem­pu, dává­me o nich infor­ma­ce sem na web. Tak sem čas od času zaví­tej­te pro aktu­ál­ní infor­ma­ce.