Back to Top

Zahajte prázdniny festivalem Hamr Kemp 2019

Fes­ti­val Hamr Kemp v tra­dič­ním před­prázd­ni­no­vém ter­mí­nu od pát­ku 28.6. do sobo­ty 29.6. 2019 ote­ví­rá své brá­ny letos už pošes­té. Návštěv­ní­kům chce před­sta­vit nejen hud­bu nej­růz­něj­ších žánrů, ale také diva­dlo a dal­ší dru­hy umě­ní, kte­ré spo­ju­je křes­ťan­ské posel­ství.

Zámě­rem fes­ti­va­lu je pomo­cí kul­tu­ry před­sta­vit sou­čas­né křes­ťan­ství a záro­veň dovézt na jih Čech uměl­ce, kte­ří zde běž­ně nevy­stu­pu­jí, a před­sta­vit je návštěv­ní­kům v jed­nom uce­le­ném blo­ku. Věří­me totiž, že křes­ťan­ská kul­tu­ra má v sobě mno­há a vel­ká bohat­ství, kte­rá sto­jí za to sdí­let.

Fes­ti­va­lo­vým cen­t­rem je opět Buškův hamr u Trho­vých Svi­nů, kte­rý je jed­nou ze čtyř posled­ních funkč­ních vod­ních ková­ren v repub­li­ce. Hamr je zasa­zen do nád­her­né jiho­čes­ké pří­ro­dy, tak­že už jen mís­to samot­né sto­jí za návště­vu. Sou­čás­tí letoš­ní­ho Hamr Kem­pu budou také večer­ní hra­né pro­hlíd­ky Buš­ko­va ham­ru, kte­ré návštěv­ní­kům umož­ní nahléd­nout do doby kdy na ham­ru žili a pra­co­va­li jeho oby­va­te­lé.

Fes­ti­val je i letos dvou­den­ní. Vše začne v pátek 28.6. 2019 v 19.00 diva­del­ním před­sta­ve­ním Stře­do­vě­ká mys­te­ria skvě­lé­ho a oblí­be­né­ho Diva­dla Víti Mar­čí­ka.

V sobo­tu 29.6. 2019 pak vystou­pí pís­nič­ká­ři Robert Jakš, Daniel Bla­hout a kape­ly 6strun, Elai­on, PM a Pod kří­d­ly. Vrcho­lem sobot­ní­ho veče­ra bude vystou­pe­ní sku­pi­ny Way To Go a ame­ric­kých Divi­ne Attracti­on. Diva­del­ní umě­ní bude v sobo­tu zastou­pe­no dět­ským před­sta­ve­ním diva­dla Já to jsem. Celý sobot­ní pro­gram zavr­ší večer chval nazva­ný After­par­ty Wor­ship Night s budě­jo­vic­kou kape­lou CZ1.

Pro nejmen­ší návštěv­ní­ky má Hamr Kemp kro­mě zmí­ně­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní při­pra­ven také ská­ka­cí hrad a doved­nost­ní sou­tě­že. Pro ty vět­ší je krom jiné­ho při­pra­ven tré­nink rytíř­ských dis­ci­plín, nebo tře­ba par­kou­ro­vá show.

Vstup­né na jeden den sto­jí 100 Kč, na celý fes­ti­val pak 150 Kč. K dis­po­zi­ci jsou také rodin­né a sku­pi­no­vé sle­vy. Děti do 12 let mají na Hamr Kemp vstup zdar­ma.

Výtvarno letos poprvé

Letos se nám popr­vé poda­ři­lo zís­kat výtvar­ní­ka, kte­rý své prá­ce na Hamr Kem­pu vysta­ví. Máme radost, že se s vámi může­me podě­lit o výsta­vu foto­gra­fií pra­cha­tic­ké­ho foto­gra­fa a čle­na foto­klu­bu F 2,8 Jiří­ho Luxe.

Výsta­vu na Hamr Kem­pu 2019 před­zna­me­ná­vá tak­to:
Foto­gra­fie může být věr­nou repro­duk­cí sku­teč­nos­ti, nebo může být i vyjá­d­ře­ním lid­ské­ho cítě­ní či pro­ží­vá­ní.
Foto­gra­fie může vyja­d­řo­vat více než “pou­hou” rea­li­tu.
Foto­gra­fie, ač je tech­nic­ky obra­zo­vou infor­ma­cí, má poten­ci­ál uká­zat věci, kte­ré pro foto­gra­fův pří­stroj vidět nejsou. Může uká­zat věci skry­té tech­ni­ce, ale “vidi­tel­né” duši člo­vě­ka. Dob­rá foto­gra­fie dává člo­vě­ku vol­nost domys­let si v ní svůj vlast­ní pří­běh. Je inspi­ra­ci pro duši a potra­vou pro fan­ta­zii.

Večerní hraná prohlídka hamru

Jak jsme už avi­zo­va­li, v rám­ci fes­ti­va­lu pro­běh­ne také večer­ní pro­hlíd­ka Buš­ko­va ham­ru. Pro­ve­dou vás posta­vy, kte­ré na ham­ru žily když byl ješ­tě v plném pro­vo­zu. Pro­hlíd­ka se bude konat hned po vystou­pe­ní kape­ly Divi­ne Attracti­on, tj. v sobo­tu 29.6.2019 večer. Nazna­čo­va­ná páteč­ní pro­hlíd­ka nako­nec nepro­běh­ne, abys­te si moh­li odnést ničím neru­še­ný záži­tek z vystou­pe­ní Diva­dla Víti Mar­čí­ka.

Na Hamr Kempu se dá i spát

Více­den­ní fes­ti­val si žádá mož­nost uby­to­vá­ní. Také Hamr Kemp posky­tu­je mís­to, kde může­te slo­žit své fes­ti­va­lem obrou­še­né kos­ti. Pokud si při­ve­ze­te vlast­ní stan, ane­bo si trouf­ne­te na spá­nek pod širá­kem, může­te na vyhra­ze­ném mís­tě poho­dl­ně přespat. A to mís­to není leda­ja­ké, je to nád­her­ná jiho­čes­ká lou­ka se šumí­cím potůč­kem, hned ved­le Buš­ko­va ham­ru — pros­tě pohád­ka. V pří­pa­dě jas­né oblo­hy jsme pro vás ve spo­lu­prá­ci s Auto­rem celé­ho pro­jek­tu při­pra­vi­li také spous­tu nád­her­ných hvězd nad hla­vou :-)