Letos na festivalu zahrají:

MÍŠA KADLECOVÁ S KAPELOU,

CORAL AGAPE, TWB,

DANIEL BLAHOUT & SPOL., JIŘÍ KALAŠ,

OTA FALDYNA, BUDVICENSE DUO

SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO DĚTI
s Luc­kou Jiráňovou

Program

Pátek 28.6. 2024

HLAVNÍ SCÉNA

16:00 — Jiří Kalaš — chvá­ly
16:30 — Ota Fal­dy­na — pís­nič­kář
17:30 — Daniel Bla­hout & spol.
18:30 — Coral Aga­pe
19:30 — TWB
20:30 — Míša Kadle­co­vá s kapelou

CHALUPA INSIDE

18:15 — Budvi­cen­se duo — hous­le a cello

STORY PLACE

17:15 — O malém bob­ro­vi
road movie o smut­ku, pro­zře­ní a radosti

18:15 — Hle­dám kama­rá­da Zn. Hned!
moder­ní vese­lá sto­ry o bla­hoby­tu, oče­ká­vá­ních a hod­no­tě přátelství

Pro­gram pro děti je hra se sed­mi sta­no­viš­ti Stvo­ře­ní svě­ta, kte­rou si děti mohou v prů­bě­hu odpo­led­ne pro­jít. A spe­ci­ál­ní bonus — pro­gram pro malé i vel­ké pro­běh­ne na Sto­ry place

Začínáme za:

Dnů
Hodin
Minut
Hamr Kemp 2024 prá­vě začal 

Vstup ZDARMA

Místo

Fes­ti­val Hamr Kemp se koná na nád­her­ném a typic­ky jiho­čes­kém mís­tě — Buš­ko­vě ham­ru u Trho­vých Svinů.

Na Buškův hamr se dosta­ne­te snad­no. V Trho­vých Svi­nech odbo­čí­te z Troc­nov­ské uli­ce na Šte­fa­ni­ko­vu, ta vás vyve­de ven z měs­ta smě­rem na Něchov. A po levé stra­ně už musí­te vyhlí­žet vjezd na par­ko­viš­tě u Buš­ko­va ham­ru. To dáte.

GPS: 48°50’5.360“N, 14°37’22.180“E      Mapa: mapa je tady »

Parkování

Máme při­pra­ve­ný dosta­tek par­ko­va­cí­ho mís­ta. Par­ko­vat bude mož­né na vyhra­ze­ných plo­chách. Pro­sí­me respek­tuj­te značení.

Open air

Jsme samo­zřej­mě let­ní fes­ti­val, tak­že veš­ke­ré fes­ti­va­lo­vé dění se ode­hrá­vá ven­ku a ne v cha­lu­pě, jak by se moh­lo pod­le fot­ky Ham­ru zdát :-) Pros­tě ven­kov­ní plo­cha v are­á­lu Buš­ko­va ham­ru, ven­kov­ní (kry­té) pódi­um, čer­s­tvý luft, atd. No pros­tě fes­ti­val — vždyť to znáte.

Občerstvení

Sva­či­nu si s sebou vozit nemu­sí­te. Pří­mo na mís­tě si může­te vybrat z něko­li­ka dru­hů nápo­jů a ani o jíd­lo, slad­kos­ti a dokon­ce i nanu­ky na Hamr Kem­pu není nou­ze, vč. pověst­ných a vyni­ka­jí­cích klo­bá­sek pří­mo z komína.

Buškův hamr

Buškův hamr (tedy kovár­na na vod­ní pohon) se nachá­zí zhru­ba jeden kilo­me­tr jiho­zá­pad­ně od Trho­vých Svi­nů na toku Klen­ské­ho poto­ka již­ně od Čes­kých Budě­jo­vic v pod­hůří Novo­hrad­ských a Sle­pi­čích hor. Byl zalo­žen v roce 1780 v těs­ném sou­sed­ství mlý­na na kost­ní mouč­ku. Hamr je jed­ním se tří zacho­va­lých funkč­ních hamrů na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Zdej­ší uni­kát­ní dubo­vý buchar s názvem koby­la, jímž hamer­ní­ci opra­co­vá­va­li želez­né výkov­ky, je ovšem se svou hmot­nos­tí kolem 300 kilo­gra­mů v repub­li­ce nej­vět­ší. Doká­že kovat rych­los­tí až 150 úde­rů za minu­tu. Více infor­ma­cí na www.buskuv-hamr.cz

Podpora festivalu

Občas se nás ptá­te, jak může­te Hamr Kemp hudeb­ní fes­ti­val+ pod­po­řit (za což vám vel­mi děku­je­me). Tak tady je návod.

Přijeďte

pořa­da­te­le i uměl­ce vel­mi potě­ší­te a povzbu­dí­te tím, že se fes­ti­va­lu zúčast­ní­te, vez­mě­te tře­ba pár lidí s sebou a maxi­mál­ně si ho užijte

Modlete se za festival

věří­me, že mod­lit­ba má vel­ký vliv, tak­že pokud víte jak, zmiň­te se o nás

Dejte o festivalu vědět dalším lidem

bude­me moc rádi, když o nás řek­ne­te dal­ším lidem

Kupte si placku

fes­ti­val může­te taky pod­po­řit finanč­ně, tře­ba zakou­pe­ním ofi­ci­ál­ní plac­ky (odzna­ku) s logem fes­ti­va­lu. Plac­ky sto­jí 29 Kč a jejím zakou­pe­ním pod­po­ří­te fes­ti­val Hamr Kemp část­kou 29 Kč.
Plac­ky máme ve čtyřech barev­ných pro­ve­de­ních. A ke kou­pi budou v info stán­ku pří­mo na fes­ti­va­lu.
Může­te si je kou­pit i pře­dem na těch­to mís­tech:
Ces­ta živo­ta Č. Krumlov, Hor­ní brá­na 512, Č. Krumlov
Ces­ta živo­ta Č. Budě­jo­vi­ce, Sokol­ský ost­rov 1, Č. Budě­jo­vi­ce
Buškův hamr, u pul­tu
Dome­ček, Bran­ka 588, Trho­vé Sviny

Staňte se dobrovolníkem

před, při a po fes­ti­va­lu je na mís­tě spous­ta prá­ce, od sta­vě­ní pódia, přes prá­ci u info stán­ku až po závě­reč­ný úklid. Bude­me si vel­mi vážit vaší prak­tic­ké pomo­ci. Nemu­sí­te se bát, že by vaše při­hlá­še­ní k dob­ro­vol­nic­ké prá­ci na fes­ti­va­lu zna­me­na­lo, že z pro­gra­mu nic neu­vi­dí­te a jen bude­te někde pomá­hat. Bude­me se vel­mi sna­žit, abys­te v prů­bě­hu pro­gra­mu moh­li být hlav­ně divá­ky. Odmě­nou vám zatím může­me nabíd­nout jen dob­rý pocit z dob­ře vyko­na­né prá­ce.
Máte-li i teď zájem stát se dob­ro­vol­ní­kem, ozvě­te se nám na info@hamrkemp.cz

Ať už zvo­lí­te jakou­ko­liv for­mu pod­po­ry fes­ti­va­lu (nebo jejich kom­bi­na­ci), jsme vám za ni vel­mi vděční.