Výtvarno letos poprvé

Letos se nám popr­vé poda­ři­lo zís­kat výtvar­ní­ka, kte­rý své prá­ce na Hamr Kem­pu vysta­ví. Máme radost, že se s vámi může­me podě­lit o výsta­vu foto­gra­fií pra­cha­tic­ké­ho foto­gra­fa a čle­na foto­klu­bu F 2,8 Jiří­ho Luxe.  Výsta­vu na Hamr Kem­pu 2019 před­zna­me­ná­vá tak­to: Foto­gra­fie může být věr­nou repro­duk­cí sku­teč­nos­ti, nebo může být i vyjá­d­ře­ním lid­ské­ho cítě­ní či pro­ží­vá­ní. Foto­gra­fie může vyja­d­řo­vat více než “pou­hou” […]

Večerní hraná prohlídka hamru

Jak jsme už avi­zo­va­li, v rám­ci fes­ti­va­lu pro­běh­ne také večer­ní pro­hlíd­ka Buš­ko­va ham­ru. Pro­ve­dou vás posta­vy, kte­ré na ham­ru žily když byl ješ­tě v plném pro­vo­zu. Pro­hlíd­ka se bude konat hned po vystou­pe­ní kape­ly Divi­ne Attracti­on, tj. v sobo­tu 29.6.2019 večer. Nazna­čo­va­ná páteč­ní pro­hlíd­ka nako­nec nepro­běh­ne, abys­te si moh­li odnést ničím neru­še­ný záži­tek z vystou­pe­ní Diva­dla Víti Marčíka.

Zahajte prázdniny festivalem Hamr Kemp 2019

Fes­ti­val Hamr Kemp v tra­dič­ním před­prázd­ni­no­vém ter­mí­nu od pát­ku 28.6. do sobo­ty 29.6. 2019 ote­ví­rá své brá­ny letos už pošes­té. Návštěv­ní­kům chce před­sta­vit nejen hud­bu nej­růz­něj­ších žánrů, ale také diva­dlo a dal­ší dru­hy umě­ní, kte­ré spo­ju­je křes­ťan­ské posel­ství. Zámě­rem fes­ti­va­lu je pomo­cí kul­tu­ry před­sta­vit sou­čas­né křes­ťan­ství a záro­veň dovézt na jih Čech uměl­ce, kte­ří zde běž­ně nevy­stu­pu­jí, a představit […]

Na Hamr Kempu se dá i spát

Více­den­ní fes­ti­val si žádá mož­nost uby­to­vá­ní. Také Hamr Kemp posky­tu­je mís­to, kde může­te slo­žit své fes­ti­va­lem obrou­še­né kos­ti. Pokud si při­ve­ze­te vlast­ní stan, ane­bo si trouf­ne­te na spá­nek pod širá­kem, může­te na vyhra­ze­ném mís­tě poho­dl­ně přespat. A to mís­to není leda­ja­ké, je to nád­her­ná jiho­čes­ká lou­ka se šumí­cím potůč­kem, hned ved­le Buš­ko­va ham­ru — pros­tě pohádka. […]