Elaion + PM (chvály)

Elai­on
Kape­la Elai­on vznik­la na jaře v roce 2009. Byla zalo­že­na sou­ro­ze­nec­ký­mi dvo­ji­ce­mi rodi­ny Kaň­ko­vi a Šrám­ko­vi. Začí­na­li jsme hrát na dět­ských mších sva­tých v Pra­cha­ti­cích, kte­ré byly jed­nou za měsíc. Po půl roce dopl­nil kape­lu Mar­tin Vanáč a zvu­čil Jen­da Šrá­mek. Slo­že­ní na samém počát­ku bylo násle­du­jí­cí: dvě kyta­ry, hous­le a klá­ve­sy. V prů­bě­hu let se ale obsa­ze­ní kape­ly měni­lo. Mož­ná také díky akcím, na kte­rých jsme zača­li hrát. Nehrá­li jsme již pou­ze na dět­ských mších, ale kaž­do­roč­ně hra­je­me na Diecéz­ním setká­ní mlá­de­že Čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké diecé­ze, měli jsme také mož­nost hrát na celo­re­pub­li­ko­vém eku­me­nic­kém setká­ní Unit. Pra­vi­del­ně v Pra­cha­ti­cích pořá­dá­me veče­ry chval a hra­je­me chvá­ly po růz­ných mís­tech, vět­ši­nou ve far­nos­tech Čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké diecé­ze. V sou­čas­né době kape­lu tvo­ří: Mar­tin Vanáč- kyta­ra, zpěv, Dan Turek- stage pia­no, zpěv, Kája Pěs­tů- kyta­ra, zpěv, Ivča Vozá­ba­lů-basa, zpěv, Kiky Hanž­lů-zpěv, hous­le, Anež­ka Vaná­čo­vá- příč­ná flét­na, zpěv, Lu Tur­ko­vá- cajon, zpěv, Ver­ča Pěs­tů- zpěv, Jen­da Šrá­mek-zvuk. V posled­ní době čas­to spo­lu­pra­cu­je­me s kape­lou PM z Pelhři­mo­va. Naše spo­leč­né hra­ní je pro nás vždy rados­tí a hlav­ně osla­vou naše­ho Boha.
Mar­tin Vanáč-kapelník 

PM
Kape­la PM vznik­la v roce 2012 jako usku­pe­ní mla­dých věří­cích lidí z měs­ta Pelhři­mo­va. Spo­leč­ně s kape­lou se zača­li schá­zet také mla­dí lidé z pelhři­mov­ské far­nos­ti a z far­nos­tí při­leh­lých, a to vždy v pátek – setká­vá­ní se pojme­no­va­lo Pát­ky Mla­dých. Setká­vá­ní dodnes pro­bí­há v kap­li Pan­ny Marie. Název PM je tedy odvo­zen od: Pelhři­Mov, Pát­ka Mla­dých a kap­le Pan­ny Marie – tedy PM. Vše zača­lo s pří­cho­dem mla­dé­ho kap­la­na Voj­tě­cha V. do naší far­nos­ti. Díky jeho nad­še­ní a elá­nu jsme se zača­li pra­vi­del­ně schá­zet a tré­no­vat. Co 14 dní jsme dopro­vá­ze­li mlá­dež­nic­ké mše sva­té. Postu­pem času jsme byli zvá­ni na růz­né dal­ší akce – diecéz­ní setká­ní mlá­de­že, dět­ské pou­tě a měli jsme mož­nost hrát na něko­li­ka sva­teb­ních obřa­dech. Poda­ři­lo se nám také nahrát již dvě CD s křes­ťan­ský­mi pís­ně­mi. V posled­ní době dopro­vá­zí­me také dět­ské mše v naší far­nos­ti a pořá­dá­me veče­ry chval.
Naše sku­pi­na je vel­mi růz­no­ro­dá, máme mezi sebou jak vyso­ko­ško­lá­ky, tak žáky základ­ních a růz­ných střed­ních škol. Nástro­jo­vé obsa­ze­ní se sklá­dá z kyta­ry elek­tric­ké i akus­tic­ké, cajo­nu, klá­ves a příč­né flét­ny. Naše sku­pi­na se v prů­bě­hu 7 let její­ho fun­go­vá­ní již znač­ně obmě­ni­la. Z původ­ních čle­nů zůsta­li do dneš­ních dní 3 lidé. A prá­vě i toto je něco, za co jsem vděč­ná – že se vždy najdou lidé, kte­ří mají chuť slou­žit Pánu hud­bou a že je mož­né toto věřím Boží dílo udr­žet i díky pře­dá­vá­ní zku­še­nos­tí a dovedností.
Zdi­sla­va Poláč­ko­vá, vedou­cí kapely