Místo

Fes­ti­val Hamr Kemp se koná na nád­her­ném a typic­ky jiho­čes­kém mís­tě — Buš­ko­vě ham­ru u Trho­vých Svinů.

Na Buškův hamr se dosta­ne­te snad­no. V Trho­vých Svi­nech odbo­čí­te z Troc­nov­ské uli­ce na Šte­fa­ni­ko­vu, ta vás vyve­de ven z měs­ta smě­rem na Něchov. A po levé stra­ně už musí­te vyhlí­žet vjezd na par­ko­viš­tě u Buš­ko­va ham­ru. To dáte.

GPS: 48°50’5.360“N, 14°37’22.180“E      Mapa: mapa je tady »

Parkování

Máme při­pra­ve­ný dosta­tek par­ko­va­cí­ho mís­ta. Par­ko­vat bude mož­né na vyhra­ze­ných plo­chách. Pro­sí­me respek­tuj­te značení.

 

Open air

Jsme samo­zřej­mě let­ní fes­ti­val, tak­že veš­ke­ré fes­ti­va­lo­vé dění se ode­hrá­vá ven­ku a ne v cha­lu­pě, jak by se moh­lo pod­le fot­ky Ham­ru zdát :-) Pros­tě ven­kov­ní plo­cha v are­á­lu Buš­ko­va ham­ru, ven­kov­ní (kry­té) pódi­um, čer­s­tvý luft, atd. No pros­tě fes­ti­val — vždyť to znáte.

 

Info stánek

Po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu bude u vstu­pu do are­á­lu info stá­nek, kde bude­te mít k dis­po­zi­ci všech­ny potřeb­né infor­ma­ce, vč. pro­gra­mu a časů jed­not­li­vých vystou­pe­ní. Budou se tam shro­maž­ďo­vat Ztrá­ty a nále­zy. Může­te si tam zakou­pit plac­ky s logem fes­ti­va­lu. A taky tam bude zdra­vot­ník s lékárničkou.

 

Občerstvení

Sva­či­nu si s sebou vozit nemu­sí­te. Pří­mo na mís­tě si může­te vybrat z něko­li­ka dru­hů nápo­jů a ani o jíd­lo, slad­kos­ti a dokon­ce i nanu­ky na Hamr Kem­pu není nou­ze, vč. pověst­ných a vyni­ka­jí­cích klo­bá­sek pří­mo z komína.

 

Ubytování

Jest­li s námi zůsta­ne­te až do veče­ra a nebu­de se vám chtít domů, bude­te to mít dale­ko, nebo pros­tě bude­te chtít přespat na roman­tic­kém mís­tě, může­te. Jako správ­ný fes­ti­val vám nena­bí­zí­me uby­to­vá­ní někde v hote­lu nebo pen­zi­o­nu, ale pří­mo na mís­tě. Sta­čí, když si při­ve­ze­te vlast­ní stan, nebo tře­ba jen spa­cák a kari­mat­ku (pokud bude­te chtít vidět na hvězdy) — mís­to je připraveno.

 

Buškův hamr

Buškův hamr (tedy kovár­na na vod­ní pohon) se nachá­zí zhru­ba jeden kilo­me­tr jiho­zá­pad­ně od Trho­vých Svi­nů na toku Klen­ské­ho poto­ka již­ně od Čes­kých Budě­jo­vic v pod­hůří Novo­hrad­ských a Sle­pi­čích hor. Byl zalo­žen v roce 1780 v těs­ném sou­sed­ství mlý­na na kost­ní mouč­ku. Hamr je jed­ním se tří zacho­va­lých funkč­ních hamrů na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Zdej­ší uni­kát­ní dubo­vý buchar s názvem koby­la, jímž hamer­ní­ci opra­co­vá­va­li želez­né výkov­ky, je ovšem se svou hmot­nos­tí kolem 300 kilo­gra­mů v repub­li­ce nej­vět­ší. Doká­že kovat rych­los­tí až 150 úde­rů za minu­tu. Více infor­ma­cí na www.buskuv-hamr.cz

buskuv-hamr2