Back to Top

Na Hamr Kempu se dá i spát

Více­den­ní fes­ti­val si žádá mož­nost uby­to­vá­ní. Také Hamr Kemp posky­tu­je mís­to, kde může­te slo­žit své fes­ti­va­lem obrou­še­né kos­ti. Pokud si při­ve­ze­te vlast­ní stan, ane­bo si trouf­ne­te na spá­nek pod širá­kem, může­te na vyhra­ze­ném mís­tě poho­dl­ně přespat. A to mís­to není leda­ja­ké, je to nád­her­ná jiho­čes­ká lou­ka se šumí­cím potůč­kem, hned ved­le Buš­ko­va ham­ru — pros­tě pohád­ka. V pří­pa­dě jas­né oblo­hy jsme pro vás ve spo­lu­prá­ci s Auto­rem celé­ho pro­jek­tu při­pra­vi­li také spous­tu nád­her­ných hvězd nad hla­vou :-)

 

Vezmi s sebou dalších 9 lidí a máte levnější vstup

Už dru­hým rokem máme na Hamr Kem­pu zave­de­no vstup­né, abychom vám moh­li před­sta­vit i hvězd­něj­ší účin­ku­jí­cí.

Ale není důvod si zou­fat. Máme pro vás zají­ma­vou nabíd­ku. Sku­pi­na dese­ti a více lidí bude mít výhod­něj­ší vstup­né. Kon­krét­ně z už tak skvě­lé ceny ješ­tě 20 % sle­va na kaž­dé vstu­pen­ce. Tak­že se sta­čí domlu­vit s dal­ší­mi lid­mi, nebo s sebou vzít vee­el­kou rodi­nu a sle­va je vaše.

František blázen se vrací

Až s nesku­teč­nou fyzič­kou odste­po­val minu­lý rok Hon­za Horák své 1,5hodinové před­sta­ve­ní. Jest­li chce­te vidět, co jste ješ­tě nevi­dě­li, nenech­te si to ujít :) Ten­to­krát je nasa­zen do sobot­ní­ho pro­gra­mu.

My se těší­me.

Program stále doplňujeme

Urči­tě jste si všimli, že v pro­gra­mu jsou stá­le ješ­tě něja­ká nevy­pl­ně­ná mís­ta. Bude­me je postup­ně dopl­ňo­vat. Tak­že to co v pře­hle­du účin­ku­jí­cích vidí­te teď, ješ­tě není vše co na Hamr Kem­pu letos usly­ší­te. Sle­duj­te nás…