Back to Top

Line up se plní

Seznam účin­ku­jí­cích na Hamr Kem­pu 2019 se začí­ná plnit. Máme potvr­ze­né vystou­pe­ní úžas­né­ho Diva­dla Víti Mar­čí­ka a hvězd­ných Divi­ne Attracti­on. Při­je­dou také skvě­lí Way to go. Po oba veče­ry by měla pro­běh­nout hra­ná pro­hlíd­ka Buš­ko­va Ham­ru a sobo­ta by měla kon­čit veče­rem chval. A dal­ší vystou­pe­ní jsou v jed­ná­ní. My se těší­me.

A je tu nový rok 2019

Nový rok 2019 je tady a s ním i dal­ší roč­ník fes­ti­va­lu Hamr Kemp. Sle­duj­te nás, bude­me postup­ně dopl­ňo­vat podrob­nos­ti. Ale už teď si ve svých kalen­dá­řích čer­ve­ně zaškrt­ně­te datum 28.–29.6. 2019. Těší­me se na vás.

Tučňáci na Arše

V sobo­tu odpo­led­ne bude na Diva­del­ní scé­ně (letos bude mít samo­stat­ný stan) Jan Horák hrát nád­her­né před­sta­ve­ní “Tuč­ňá­ci na Arše”. One-man-show o třech tuč­ňá­cích, o Noemo­vě arše a o tom, že Pána­bo­ha si může­me před­sta­vo­vat jak chce­me, ale do kuf­ru se nacpat nedá.

Pří­běh je vhod­ný pro dospě­lé i děti od 5let, nej­lé­pe spo­leč­ně.

Zahraniční hosté

Letoš­ní Hamr Kemp bude mít opět to pri­vi­le­gi­um při­ví­tat i vystu­pu­jí­cí ze zahra­ni­čí. V pátek od 20:30 to bude skvě­lá slo­ven­ská kape­la The Ele­ments a v sobo­tu pak zahra­jí rakouš­tí Pipe­li­ne. Přijď­te se podí­vat.

Těší­me se.