Back to Top

Hamr Kemp 2016 — děkujeme

Hamr Kemp 2016 je za námi. Hud­ba dozně­la, účast­ní­ci odje­li, are­ál je ukli­zen. Zústá­vá v nás radost z odve­de­né prá­ce, skvě­lých výko­nů účin­ku­jí­cích, z krás­ných osob­ních setká­ní lidí, kte­ří se tře­ba už léta nepo­tka­li a teď měli čas a pří­le­ži­tost si “poke­cat”. Děku­je­me všem, kdo na Hamr Kemp zaví­ta­li i těm kdo s námi byli i když tře­ba zrov­na nemoh­li při­jet.

Děku­je­me všem účin­ku­jí­cím, za jejich úžas­né výko­ny a posel­ství, kte­ré sdí­le­li z pódia. Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez kte­rých by sen o fes­ti­va­lu zůstal jen snem. Děku­je­me spon­zo­rům, kte­ří nám pomoh­li dovézt účin­ku­jí­cí “z dale­ka”.

Děku­je­me Bohu za všech­na požeh­ná­ní, kte­rá jsme moh­li po celou dobu zaží­vat. Děku­je­me, děku­je­me, děku­je­me a těší­me se :-)

Zahraniční hosté na Hamr Kempu

Kro­mě skvě­lých čes­kých inter­pre­tů vystou­pí na letoš­ním Hamr Kem­pu také prv­ní zahra­nič­ní hos­té. Urči­tě si nenech­te ujít mla­dou rakous­kou kape­lu Pipe­li­ne, kte­rá se vám bude líbit, pokud máte rádi moder­ní chvá­ly. A sobot­ní večer pak uza­vřou ame­rič­tí Divi­ne Attracti­on, kte­ří Hamr Kemp roze­z­ní svý­mi “col­d­pla­y­ov­ský­mi” zvu­ko­vý­mi vrst­va­mi. Těší­me se.

Hamr Kemp 2016 je dvoudenní

Rok se opět sešel s rokem a je tu Hamr Kemp 2016. Ten­to­krát výji­meč­ně o prv­ním prázd­ni­no­vém víken­du, ale za to se nám pro­gram už tro­chu roz­ros­tl na dva dny. Začí­ná­me tedy už v pátek 1.7., kdy od 19:00 uvá­dí­me diva­del­ní před­sta­ve­ní Jana Horá­ka — Fran­ti­šek blá­zen. Hned po něm si může­te vychut­nat reci­tál kyta­ris­ty a zpě­vá­ka Sláv­ka Kle­can­d­ra z kape­ly Obo­roh. V sobo­tu začí­ná­me už od 10:00 a těšit se může­te jak na někte­ré z Hamr Kem­po­vých stá­lic, tak i na uměl­ce, kte­ří u nás budou popr­vé. Vše najde­te pře­hled­ně v sek­ci Kape­ly a časo­vý roz­pis v sek­ci Pro­gram.

Hamr Kemp 2015 je za námi. Děkujeme.

Hamr Kemp 2015 je za námi. Veli­ce děku­je­me kaž­dé­mu kdo fes­ti­val navští­vil. Věří­me, že se vám u nás líbi­lo. Děku­je­me také všem uměl­cům, kte­ří vystou­pi­li a pomoh­li nám si při­po­me­nout (nebo popr­vé sly­šet) tu Dobrou zprá­vu o vykou­pe­ní. Děku­je­me skvě­lým mode­rá­to­rům, kte­ří nás celým fes­ti­va­lem ele­gant­ně pro­ved­li. Děku­je­me zvu­ka­řům a osvět­lo­va­čům, kte­ří hned ráno a pak dlou­ho v noci taha­li met­rá­ky zaří­ze­ní a špl­ha­li po výš­kách, aby pak mís­to odpo­čin­ku celý den pra­co­va­li. To aby bylo co poslou­chat a na co se dívat. Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez kte­rých by nic tako­vé­ho jako Hamr Kemp neby­lo mož­né usku­teč­nit. Děku­je­me za skvě­lou a pří­vě­ti­vou atmo­sfé­ru, kte­rou jste pomoh­li vytvo­řit. A děku­je­me Bohu za to, že na letoš­ním Hamr Kem­pu bylo tak pří­jem­ně. A zatím­co při­jíž­dě­li lidé v tep­lém oble­če­ní a gumov­kách s tím, že všu­de v oko­lí leje jako z kon­ve, na Ham­ru hoře­ly ohně. My jsme si to uži­li náram­ně a dou­fá­me že vy také.