Back to Top

Vezmi s sebou dalších 9 lidí a máte levnější vstup

Už dru­hým rokem máme na Hamr Kem­pu zave­de­no vstup­né, abychom vám moh­li před­sta­vit i hvězd­něj­ší účin­ku­jí­cí.

Ale není důvod si zou­fat. Máme pro vás zají­ma­vou nabíd­ku. Sku­pi­na dese­ti a více lidí bude mít výhod­něj­ší vstup­né. Kon­krét­ně z už tak skvě­lé ceny ješ­tě 20 % sle­va na kaž­dé vstu­pen­ce. Tak­že se sta­čí domlu­vit s dal­ší­mi lid­mi, nebo s sebou vzít vee­el­kou rodi­nu a sle­va je vaše.

František blázen se vrací

Až s nesku­teč­nou fyzič­kou odste­po­val minu­lý rok Hon­za Horák své 1,5hodinové před­sta­ve­ní. Jest­li chce­te vidět, co jste ješ­tě nevi­dě­li, nenech­te si to ujít :) Ten­to­krát je nasa­zen do sobot­ní­ho pro­gra­mu.

My se těší­me.

Program stále doplňujeme

Urči­tě jste si všimli, že v pro­gra­mu jsou stá­le ješ­tě něja­ká nevy­pl­ně­ná mís­ta. Bude­me je postup­ně dopl­ňo­vat. Tak­že to co v pře­hle­du účin­ku­jí­cích vidí­te teď, ješ­tě není vše co na Hamr Kem­pu letos usly­ší­te. Sle­duj­te nás…

Hamr Kemp 2016 — děkujeme

Hamr Kemp 2016 je za námi. Hud­ba dozně­la, účast­ní­ci odje­li, are­ál je ukli­zen. Zústá­vá v nás radost z odve­de­né prá­ce, skvě­lých výko­nů účin­ku­jí­cích, z krás­ných osob­ních setká­ní lidí, kte­ří se tře­ba už léta nepo­tka­li a teď měli čas a pří­le­ži­tost si “poke­cat”. Děku­je­me všem, kdo na Hamr Kemp zaví­ta­li i těm kdo s námi byli i když tře­ba zrov­na nemoh­li při­jet.

Děku­je­me všem účin­ku­jí­cím, za jejich úžas­né výko­ny a posel­ství, kte­ré sdí­le­li z pódia. Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez kte­rých by sen o fes­ti­va­lu zůstal jen snem. Děku­je­me spon­zo­rům, kte­ří nám pomoh­li dovézt účin­ku­jí­cí “z dale­ka”.

Děku­je­me Bohu za všech­na požeh­ná­ní, kte­rá jsme moh­li po celou dobu zaží­vat. Děku­je­me, děku­je­me, děku­je­me a těší­me se :-)