Back to Top

Klidová zóna

Nedo­ve­de­te si před­sta­vit, že bys­te moh­li vydr­žet fes­ti­va­lo­vý ruch po celý den? Neva­dí. Máme pro vás při­pra­ve­nou kli­do­vou zónu, kde může­te nabrat sílu před, nebo po vystou­pe­ní svých oblí­ben­ců. Kli­do­vá zóna je totiž všu­de oko­lo fes­ti­va­lo­vé­ho are­á­lu. Ten je obklo­pen nád­her­nou pří­rod­ní sce­né­rií. Tak­že sta­čí pár kro­ků a jste na lou­ce, nebo mezi stro­my v lese. Ane­bo se po nauč­né stez­ce, kte­rá pro­chá­zí těs­ně kolem, může­te cour­nout po oko­lí, kte­ré je nád­her­né, jiho­čes­ké a zele­né, zele­né, zele­né.…

IMG_3635

Víte co je v logu Hamr Kempu?

Máme tu něco pro heral­di­ky, logozpy­ty a logo­lo­gy. Kaž­dý správ­ný fes­ti­val má svo­jí ofi­ci­ál­ní znač­ku. Ten náš samo­zřej­mě taky. Je slo­že­ná z něko­li­ka sym­bo­lů, podí­vej­te se z jakých a co vlast­ně zna­me­na­jí. Con­ti­nue Rea­ding