Back to Top

První fotky ve fotogalerii

Tak už se nám poved­lo vyvo­lat prv­ní fot­ky. A jen co jsme z nich oplách­li vývoj­ku a usta­lo­vač, dosu­ši­li je na šňůře a pro­táh­li žeh­lič­kou vám je nabí­zí­me k pro­hléd­nu­tí ve foto­ga­le­rii. Ješ­tě to není všech­no, měly by tam postup­ně při­bý­vat dal­ší, ale to vám včas ohlá­sí­me.

Fotky, videa a dojmy vítány

Fes­ti­val je za námi, ale život na této strán­ce nekon­čí. Chce­me tu zve­řej­nit pove­de­né fot­ky, videa a dojmy z letoš­ní­ho Hamr Kem­pu, tak sem neza­po­meň­te naku­ko­vat. Taky bude­me moc rádi, když nám něja­ké fot­ky, videa a dojmy pošle­te. (Ne)trpělivě čeká­me na adre­se info@hamrkemp.cz

Děkujeme

Nul­tý roč­ník Hamr Kem­pu je za námi. Moc jsme si ho uži­li a dou­fá­me, že vy taky. Děku­je­me, že jste se při­šli podí­vat a strá­vi­li s námi tohle prv­ní prázd­ni­no­vé sobot­ní odpo­led­ne, byli jste úžas­ní. A bylo skvě­lé vidět, jak se (někdy i po letech) potká­vá­te. Děku­je­me všem pomoc­ní­kům, kte­ří při­pra­vi­li dět­ský pro­gram,  taha­li spous­tu těž­kých beden (muzi­kan­ti a lidi kolem tedy sku­teč­ně nema­jí leh­ká zaří­ze­ní), při­pra­vo­va­li záze­mí a občer­stve­ní a dal­ším lidem, kte­ří tře­ba neby­li tolik na očích, ale bez kte­rých by Hamr Kemp nemohl pro­běh­nout. Děku­je­me diva­del­ní­kům a kape­lám, bylo to parád­ní. Děku­je­me úžas­ným a žánro­vě pro­měn­li­vým mode­rá­to­rům. Děku­je­me zvu­ka­řům a osvět­lo­va­čům, kte­ří při­je­li  brzo ráno a pak ješ­tě dlou­ho po skon­če­ní běha­li noč­ní tmou s bater­ka­mi na čele a bali­li tu spous­tu tech­ni­ky, kte­rá všem vystu­pu­jí­cím tak skvě­le pomoh­la pře­dat to, co chtě­li říct. Děku­je­me za skvě­lé poča­sí, kte­ré minu­lo všech­ny před­po­vě­di :-) Děku­je­me za všech­ny mod­lit­by, kte­ré jste za nás a spo­lu s námi posla­li vzhů­ru. Děku­je­me za jejich odpo­vě­di, kte­ré bylo mož­né vní­mat. Děku­je­me, děku­je­me, děku­je­me. Bude­me se spo­lu s vámi těšit na příští Hamr Kemp hudeb­ní fes­ti­val+

dekujeme_promitani

Klidová zóna

Nedo­ve­de­te si před­sta­vit, že bys­te moh­li vydr­žet fes­ti­va­lo­vý ruch po celý den? Neva­dí. Máme pro vás při­pra­ve­nou kli­do­vou zónu, kde může­te nabrat sílu před, nebo po vystou­pe­ní svých oblí­ben­ců. Kli­do­vá zóna je totiž všu­de oko­lo fes­ti­va­lo­vé­ho are­á­lu. Ten je obklo­pen nád­her­nou pří­rod­ní sce­né­rií. Tak­že sta­čí pár kro­ků a jste na lou­ce, nebo mezi stro­my v lese. Ane­bo se po nauč­né stez­ce, kte­rá pro­chá­zí těs­ně kolem, může­te cour­nout po oko­lí, kte­ré je nád­her­né, jiho­čes­ké a zele­né, zele­né, zele­né.…

IMG_3635