Letoš­ní Hamr Kemp bude mít opět to pri­vi­le­gi­um při­ví­tat i vystu­pu­jí­cí ze zahra­ni­čí. V pátek od 20:30 to bude skvě­lá slo­ven­ská kape­la The Ele­ments a v sobo­tu pak zahra­jí rakouš­tí Pipe­li­ne. Přijď­te se podívat.

Těší­me se.