Nový rok 2019 je tady a s ním i dal­ší roč­ník fes­ti­va­lu Hamr Kemp. Sle­duj­te nás, bude­me postup­ně dopl­ňo­vat podrob­nos­ti. Ale už teď si ve svých kalen­dá­řích čer­ve­ně zaškrt­ně­te datum 28.–29.6. 2019. Těší­me se na vás.