Hamr Kemp 2015 je za námi. Veli­ce děku­je­me kaž­dé­mu kdo fes­ti­val navští­vil. Věří­me, že se vám u nás líbi­lo. Děku­je­me také všem uměl­cům, kte­ří vystou­pi­li a pomoh­li nám si při­po­me­nout (nebo popr­vé sly­šet) tu Dobrou zprá­vu o vykou­pe­ní. Děku­je­me skvě­lým mode­rá­to­rům, kte­ří nás celým fes­ti­va­lem ele­gant­ně pro­ved­li. Děku­je­me zvu­ka­řům a osvět­lo­va­čům, kte­ří hned ráno a pak dlou­ho v noci taha­li met­rá­ky zaří­ze­ní a špl­ha­li po výš­kách, aby pak mís­to odpo­čin­ku celý den pra­co­va­li. To aby bylo co poslou­chat a na co se dívat. Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez kte­rých by nic tako­vé­ho jako Hamr Kemp neby­lo mož­né usku­teč­nit. Děku­je­me za skvě­lou a pří­vě­ti­vou atmo­sfé­ru, kte­rou jste pomoh­li vytvo­řit. A děku­je­me Bohu za to, že na letoš­ním Hamr Kem­pu bylo tak pří­jem­ně. A zatím­co při­jíž­dě­li lidé v tep­lém oble­če­ní a gumov­kách s tím, že všu­de v oko­lí leje jako z kon­ve, na Ham­ru hoře­ly ohně. My jsme si to uži­li náram­ně a dou­fá­me že vy také.