Nul­tý roč­ník Hamr Kem­pu je za námi. Moc jsme si ho uži­li a dou­fá­me, že vy taky. Děku­je­me, že jste se při­šli podí­vat a strá­vi­li s námi tohle prv­ní prázd­ni­no­vé sobot­ní odpo­led­ne, byli jste úžas­ní. A bylo skvě­lé vidět, jak se (někdy i po letech) potká­vá­te. Děku­je­me všem pomoc­ní­kům, kte­ří při­pra­vi­li dět­ský pro­gram,  taha­li spous­tu těž­kých beden (muzi­kan­ti a lidi kolem tedy sku­teč­ně nema­jí leh­ká zaří­ze­ní), při­pra­vo­va­li záze­mí a občer­stve­ní a dal­ším lidem, kte­ří tře­ba neby­li tolik na očích, ale bez kte­rých by Hamr Kemp nemohl pro­běh­nout. Děku­je­me diva­del­ní­kům a kape­lám, bylo to parád­ní. Děku­je­me úžas­ným a žánro­vě pro­měn­li­vým mode­rá­to­rům. Děku­je­me zvu­ka­řům a osvět­lo­va­čům, kte­ří při­je­li  brzo ráno a pak ješ­tě dlou­ho po skon­če­ní běha­li noč­ní tmou s bater­ka­mi na čele a bali­li tu spous­tu tech­ni­ky, kte­rá všem vystu­pu­jí­cím tak skvě­le pomoh­la pře­dat to, co chtě­li říct. Děku­je­me za skvě­lé poča­sí, kte­ré minu­lo všech­ny před­po­vě­di :-) Děku­je­me za všech­ny mod­lit­by, kte­ré jste za nás a spo­lu s námi posla­li vzhů­ru. Děku­je­me za jejich odpo­vě­di, kte­ré bylo mož­né vní­mat. Děku­je­me, děku­je­me, děku­je­me. Bude­me se spo­lu s vámi těšit na příští Hamr Kemp hudeb­ní festival+

dekujeme_promitani