Hamr Kemp 2016 je za námi. Hud­ba dozně­la, účast­ní­ci odje­li, are­ál je ukli­zen. Zústá­vá v nás radost z odve­de­né prá­ce, skvě­lých výko­nů účin­ku­jí­cích, z krás­ných osob­ních setká­ní lidí, kte­ří se tře­ba už léta nepo­tka­li a teď měli čas a pří­le­ži­tost si “poke­cat”. Děku­je­me všem, kdo na Hamr Kemp zaví­ta­li i těm kdo s námi byli i když tře­ba zrov­na nemoh­li přijet.

Děku­je­me všem účin­ku­jí­cím, za jejich úžas­né výko­ny a posel­ství, kte­ré sdí­le­li z pódia. Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez kte­rých by sen o fes­ti­va­lu zůstal jen snem. Děku­je­me spon­zo­rům, kte­ří nám pomoh­li dovézt účin­ku­jí­cí “z daleka”.

Děku­je­me Bohu za všech­na požeh­ná­ní, kte­rá jsme moh­li po celou dobu zaží­vat. Děku­je­me, děku­je­me, děku­je­me a těší­me se :-)