6strun (alternativní folk)

6strun – úpl­ně oby­čej­ný název, kte­rý jsme si dali tro­chu narych­lo a už nám zůstal. Chtě­li jsme tím nej­spíš vyjá­d­řit, že jsme vystu­po­va­li jen s jed­nou kyta­rou o šes­ti strunách. Nic víc. Na něja­kou dobu se k nám sice při­po­ji­li dal­ší muzi­kan­ti a byli jsme kom­plet­ní kape­la. S tro­chu svě­to­věj­ším  názvem – My Way. Potom se všech­no zase roz­padlo a nám se nechtě­lo zno­vu hle­dat jiné hudeb­ní­ky, kte­rých na Šuma­vě zas tolik není a tak jsme se roz­hod­li že už zůsta­ne­me sami. Ve dvou. Hra­je­me spo­lu takhle už od té doby, co jsme man­že­lé, tak­že něja­kých 14 let.

Na něja­kou dobu se mi sice poda­ři­lo pře­mlu­vit Iva­nu že bude hrát dru­hou kyta­ru, jen­že dlou­ho to nevy­dr­že­lo. Sou­čas­ný hudeb­ní směr 6strun už není  jen o té jed­né kyta­ře a zpě­vu, ale muzi­ka je bohat­ší o bicí, basky­ta­ru, dal­ší kyta­ru, pří­pad­ně klá­ve­sy. Tyto nástro­je jsou před­to­če­né ve stu­diu (všech­no dělá Hon­za) a pouš­tí­me si je jed­no­du­še z mp3 pře­hrá­va­če a do toho se naži­vo dohrá­vá kyta­ra a Iva­na samo­zřej­mě také zpí­vá. Poprav­dě to není sice ide­ál­ní, neb v tom všem chy­bí ener­gie celé kape­ly. Na dru­hou stra­nu může­me hrát i pís­nič­ky, kte­ré by jen s jed­nou kyta­rou moc nevy­zně­ly. Tak­že nejsme kla­sič­tí fol­ka­ři, ale v naší muzi­ce kte­rou Hon­za sklá­dá a povět­ši­nou píše i tex­ty, se obje­vu­jí i prv­ky roc­ku, či jiných sty­lů. Samo­zřej­mě zůstá­vá­me věr­ni jed­né kyta­ře a občas naše kon­cer­ty pro­lo­ží­me jed­no­du­chou pís­nič­kou. Muzi­ka nás ješ­tě nepře­sta­la bavit a hra­ní si nále­ži­tě užíváme.

Jak hra­je­me LIVE?

Zákla­dem jsou bicí kte­ré jsou sklá­dá­ny v pro­gra­mu ADDICTIVE DRUMS, kte­rý byl vytvo­řen z pocti­vě a kva­lit­ně nahra­ných zvu­ků kom­plet­ní bicí sady a má spous­ty vychy­tá­vek, tak­že zní veli­ce věro­hod­ně. Po jed­nom kon­cer­tě za mnou při­šel jeden muzi­kant a ptal se mě, jest­li si ty bicí nahrá­vám také já. Nepo­znal že jsou programované.

Basky­ta­ru si také nahrá­vám v mém domá­cím “stu­diu.” Někdy vše dopl­ním ješ­tě o klá­ve­sy, nebo dopro­vod­nou kyta­ru, či něja­ké sam­ply a jiné zvu­ky. Vše je smí­chá­no tak, aby se výsled­ný zvuk blí­žil live vystou­pe­ní, se sna­hou i o něja­kou tu dyna­mi­ku. Tak­to před­to­če­nou hud­bu pouš­tí­me jed­no­du­še z mp3 pře­hrá­va­če a do toho hra­ji ‑koneč­ně- naži­vo na elek­tric­kou kyta­ru, Iva­na zpí­vá a já ji občas dopl­ním dru­hým hlasem.

Proč nemá­me celou kape­lu? Na Šuma­vě se těž­ko shá­ně­jí dob­ří muzi­kan­ti a ješ­tě ke vše­mu aby byli spo­leh­li­ví, nala­ze­ní na stej­nou notu jako my. S kape­lou jsme hrá­li a bylo to občas všech­no dosti slo­ži­té s orga­ni­za­cí a nako­nec se vše roz­padlo. Tak jsme zůsta­li s Ivčou zase jenom ve dvou a nechtě­li jsme vystu­po­vat jen jako fol­ka­ři s jed­nou kyta­rou, tak jsme to zača­li řešit tím­to způ­so­bem. A má to i své výho­dy. Bube­ník to nikdy nezka­zí, na basu je také maxi­mál­ní spolehnutí.

Ale přes to všech­no se sna­ží­me, aby byl výsle­dek co nej­kva­lit­ně­ší, abychom vaše uši nekr­mi­li něja­kým oby­čej­ným a nud­ným auto­ma­tem bez pře­cho­dů, syn­te­tic­kou basou a podob­ně. Bicí jsou v rám­ci mého talen­tu pro­gra­mo­vá­ny s maxi­mál­ní peč­li­vos­tí a za vším sto­jí spous­ta hodin prá­ce. Pře­je­me si aby i přes to že jsme jen tako­vá půl­ka kape­ly, bylo naše vystou­pe­ní pro vás zážitkem.

Více infor­ma­cí a ochut­náv­ka hud­by na: www.bandzone.cz/6strun