Daniel Blahout (pop/rock)


Pís­nič­kář z Čes­kých Budě­jo­vic, hra­je svo­ji vlast­ní tvor­bu, dří­ve ji hrál se svou pop/rockovou kape­lou Anděl. Jeho hud­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká melo­dic­ký­mi chytla­vý­mi refrémy. Tex­ty jsou pře­váž­ně lyric­ké, melan­cho­lic­ké, roman­tic­ké o lás­ce, o Bohu, o živo­tě i o dal­ších téma­tech. Jsou v nich zachy­ce­ny emo­ce, poci­ty atd.
Se svou tvor­bou už vystu­pu­je 6 let. Ale pís­nič­ky sklá­dá už od dět­ství. Kro­mě zpí­vá­ní a hra­ní na kyta­ru své pís­ně ho může­te vidět i jako bube­ní­ka v kape­le Deep Pur­ple Sou­th Bohe­mia Revival.