Divine Attraction (USA, pop)


Divi­ne Attracti­on je kape­la z kali­forn­ské­ho Los Ange­les, kte­rá dočas­ně pře­síd­li­la na sever Mora­vy a půso­bí v ČR v rám­ci pro­gra­mu EXIT Tour Křes­ťan­ské aka­de­mie mla­dých. Par­ta hudeb­ní­ků, kte­ří si vel­mi dob­ře rozu­mí se svý­mi nástro­ji, sami mezi sebou a nako­nec i s pub­li­kem. A pokud se jde­te podí­vat na jejich pop-rocko­vou show nebo se účast­ní­te wor­shi­po­vé­ho setu kape­ly, je vám vel­mi rych­le jas­né, že tady nejde jen o bri­lant­ní hudeb­ní výkon, ale o něco víc. Divi­ne Attracti­on skr­ze svo­jí hud­bu hovo­ří s pub­li­kem. Jejich muzi­ka je sdí­le­ním, vyzná­ním i mod­lit­bou. Ano – takhle nějak můžou vypa­dat misi­o­ná­ři ve 21.století a tak­to může znít evangelium.

Více na www.divineattraction.net