Ener­gic­ká štvo­ri­ca hudob­ní­kov zo stred­né­ho Slo­ven­ska, pro­du­kuj­úca hud­bu, ktorú mož­no ozna­čiť ako “prí­vlast­ko­vý” rock. Za “prí­vlast­ko­vý“ môže­me okrem nesko­ré­ho zbe­ru dosa­diť slo­víč­ka pop, hard či pro­gress. To všet­ko je namieša­né do ener­gy drin­ku, kto­rý nenu­dí, zaujme a má ten­den­cie uvá­d­zať pub­li­kum do pohy­bu ver­ti­kál­nym smerom.“

Rocko­vá kape­la The Ele­ments pôso­bí na hudob­nej scé­ne od roku 2001. Prvý­krát sa Ele­men­ti zvi­di­teľ­ni­li v roku 2005 vyda­ním debu­to­vé­ho albu­mu Out Of The Dark. Rocko­vá hud­ba plná živo­ta, hĺb­ky a pozi­tív­nej ener­gie sa defi­ni­tív­ne sta­la pro­stried­kom, kto­rým chcú pre­ho­vá­rať k svojmu pub­li­ku. V júli 2008 sa kape­la The Ele­ments hudob­nej verej­nos­ti pri­po­me­nu­la svo­jím dru­hým albumom s názvom Inner Fight For Fre­e­dom. V novembri 2008 nato­či­la sku­pi­na k titul­nej sklad­be albu­mu Inner Fight For Fre­e­dom svoj prvý hudob­ný video­klip. Med­zi naj­väč­šie úspe­chy kape­ly patrí prven­stvo v čes­kej hudob­nej súťa­ži Rocko­vá Olo­mouc 2010, tretie mies­to v pes­nič­ko­vej súťa­ži Košic­ký zla­tý poklad 2009 a umiest­ne­nie albu­mu Inner Fight For Fre­e­dom v prvej desi­at­ke naj­lep­ších plat­ní v anke­te Album roka Rádia FM (2008). 12. októ­b­ra 2012 kape­la The Ele­ments vypus­ti­la „do éte­ru“ svoj tretí album The Time Is Up. Nový album už tra­dične obsa­hu­je slo­ven­ské i ang­lic­ké sklad­by. Nechý­ba ani monu­men­tál­na, desať­min­úto­vá sklad­ba na záver, kto­rá zavr­šu­je celé die­lo refré­nom Don’t Let a Can­dle Be Your Sun.

více na: http://www.theelements.sk