Všech­no to zača­lo v roce 2006, kdy jsem pozval Ježí­še do své­ho živo­ta a jel v létě na fes­ti­val Krist­fest, na kte­rém jsem absol­vo­val workshop o psa­ní tex­tů k pís­ním. K mému pře­kva­pe­ní jsem zjis­til, že mám jakésy vlo­hy vyja­d­řo­vat své myš­len­ky ve ver­ších a prá­vě v té době jsem začal psát své prv­ní tex­ty. Chyt­lo mě to hned od prv­ní­ho dne a kudy jsem cho­dil, tudy jsem vymýš­lel nové rýmy a verše.

Když jsem pak šel na střed­ní do tře­ťá­ku, začal jsem si říkat ENVEJ a pod tím­to pseu­do­ny­mem jsem taj­ně dou­fal, že jed­nou mé tex­ty něko­ho oslo­ví. Z mého srd­ce tek­la vděč­nost Bohu, za to co pro mě udě­lal a to se pak odrá­že­lo i v textech.

K rapu jsem se dostal asi až o 2 roky poz­dě­ji (cca v 18 letech), kdy jsem si sehnal malý mix s dynam. mik­ro­fo­nem a začal jsem si na PC dělat vlast­ní muzi­ku. V roce 2009 vznik­ly mé prv­ní nahráv­ky, kte­ré jsem teh­dy sdí­lel na Ban­d­zo­ne a tak si vytvo­řil své prv­ní fanouš­ky. O rok poz­dě­ji jsem nahrál pár nových son­gů v jed­nom praž­ském stu­diu, kam jsem se na jaře 2011 vrá­til a vypus­til ven pár dal­ších sin­g­lů. V té době jsem už měl za sebou pár kon­cer­tů a na pod­zim téhož roku jsem vydal na Ban­d­zo­ne album „Unk­nown Poet“ kde bylo 11 songů.

Věděl jsem, že je potře­ba to začít dělat jinak a lépe, ale straš­ně dlou­ho nepři­chá­ze­la inspi­ra­ce a v roce 2012 jsem vypus­til na You Tube pou­ze jeden sin­gl (Noč­ní Uli­ce) a dal­ších X jich skon­či­lo pou­ze v šuplí­ku v sek­ci „roz­dě­la­né a nepo­u­ži­tel­né“. Tolik popsa­ných papí­rů s tex­ty, ale nic jsem nako­nec nedo­táh­nul do kon­ce. Nebyl jsem spo­ko­je­ný ani s nový­mi nahráv­ka­mi a vše skon­či­lo v koši. Přes­to jsem měl stá­le tou­hu vydat jed­nou CD, ale nešel jsem tomu moc napro­ti, spíš jsem čekal, až bude něja­ká pří­le­ži­tost. Věděl jsem, že to musím začít brát váž­ně­ji a začít pořád­ně makat, jinak se to nikam nepo­hne a žád­ná pří­le­ži­tost sama nepři­jde. Na jaře letoš­ní­ho roku 2014 jsem vydal sin­gl „Oby­čej­ný “ a tím i zača­la spo­lu­prá­ce s Luká­šem Mass­li­chem, se kte­rým jsem koneč­ně nahrál na pod­zim 2014 své prv­ní CD CONTROVERZ.

Nyní mám na čem sta­vět a dokud si mě Bůh bude chtít pou­ží­vat v rapu a tex­tech, budu pokračovat…

https://www.youtube.com/watch?v=kvyJWyX6vb4

Váš ENVEJ.