Od roku devě­ta­de­va­de­sá­té­ho minu­lý­ho sto­le­tí táh­ne­me diva­del­ní kár­ku a blb­ne­me v soko­lov­nách, jídel­nách, diva­dlech, kul­tůrá­cích, klu­bech, restau­ra­cích, ško­lách, v létě pod sta­ny či ote­vře­ným nebem a jed­nou i ve vězení.

Autor­ské, více i méně humor­né, ve for­mě svě­ží i v úna­vě živo­tem, del­ší i oprav­du krát­ké ochot­nic­ké ske­če pro život, o kte­rém nepře­stá­vá­me snít.

V pořa­dech je mož­né sle­do­vat nea­fl­šo­va­nou oper­ní pěv­ky­ni Vla­ď­ku Dan­čev­skou, nej­hu­be­něj­ší­ho čes­ké­ho gra­fi­ka Luká­še Hola­se, blu­e­sma­na Pet­ra Glom­ba s gumo­vým obli­če­jem a od zákla­du skep­tic­ké­ho rybá­ře Tomá­še Brože.