MgA. Jan Horák (*1982)
Herec, absol­vent DAMU, žák Jaro­sla­vy Ada­mo­vé, Věry Gala­tí­ko­vé a Ladi­sla­va Mrkvič­ky. 2007 – 2013 čle­nem sou­bo­ru Slo­vác­ké­ho diva­dla v Uher­ském Hra­diš­ti. Nyní na vol­né noze. Hra­je na saxo­fon, kla­ri­net, kyta­ru, učí se na akor­de­on. Pří­le­ži­tost­ně spo­lu­pra­cu­je jako lek­tor herec­tví a jevišt­ní­ho pohy­bu (umě­lec­ká sku­pi­na OLD­stars, DDM Pra­ha 3 – Uli­ta apod.) Anga­žu­je se v nezá­vis­lých pro­jek­tech. Nyní žije v býva­lém augusti­ni­án­ském kláš­te­ře v Roud­ni­ci nad Labem, o kte­rý se stará.

One-man-show o třech tuč­ňá­cích, o Noemo­vě arše a o tom, že Pána­bo­ha si může­me před­sta­vo­vat jak chce­me, ale do kuf­ru se nacpat nedá.
„Žira­fy dosta­ly moř­skou nemoc a visí krkem přes zábrad­lí, dat­li děla­jí do lodi díry, páv roz­tá­hl ocas a utis­ku­je ostat­ní zví­řa­ta a Noe se zavřel v kaju­tě a s nikým se nebaví…“

Hra­je Jan Horák
Režie a dra­ma­tur­gie Zuza­na Horáková
dél­ka cca 60min

Jsou dob­ří tuč­ňá­ci a jsou špat­ní tuč­ňá­ci a já jsem pros­tě špat­ný tuč­ňák. To se pros­tě nedá nic dělat! A kro­mě toho to není vina, pro­to­že tako­vé­ho mě stvo­řil Bůh.“

Pří­běh o třech tuč­ňá­cích, kte­ří se s prv­ní­mi kap­ka­mi poto­py sna­ží nalo­dit na Noemo­vu archu, hra­je Jan Horák, autor hoj­ně hra­né one-man show o sv. Fran­tiš­ko­vi z Assi­si „Fran­ti­šek blá­zen“, a nava­zu­je v něm na poe­ti­ku vyprá­vě­cí­ho, pohy­bo­vé­ho a ryt­mic­ké­ho diva­dla jed­no­ho her­ce. Tuč­ňá­ci během plav­by řeší otáz­ku, kdo je Bůh, jak moc je pomstych­ti­vý, je-li víc muž nebo věc, a jest­li jsme si ho náho­dou jenom nevy­mys­le­li, abychom měli čím stra­šit kama­rá­dy. Pří­běh kla­de spous­tu otá­zek, ale nena­bí­zí hoto­vé odpo­vě­di a Pána­bo­ha i poto­pu svě­ta nechá­vá zaha­le­né tajem­stvím, sli­bu­je však zacho­vá­ní rodu lidí i tuč­ňá­ků. Pohád­ka je vhod­ná pro dospě­lé i děti od 5let, nej­lé­pe společně.

Bože! Sly­šíš? Jedi­ný tuč­ňák tě ura­zil a ty se teď mstíš celé­mu svě­tu! Zlo­bím se! Dokon­ce se hod­ně zlobím!“