Miriam (crossover)

Kape­la Miri­am pod vede­ním P. Vavřin­ce Ský­pa­ly fun­gu­je od roku 2008. V roce 2009 uved­la muzi­kál “Pří­běh nezišt­né lás­ky” o živo­tě Ježí­še Kris­ta, v letoš­ním roce bude vychá­zet jeho podo­ba na DVD, autor hud­by a tex­tů je P. Vavřinec.

Kape­la Miri­am je v sou­čas­né době tříčlen­ná: Klá­ra Málo­vá (sólo­vý zpěv, per­cus­si­ons, klá­ve­sy), P. Vavři­nec Ský­pa­la (bac­kground vocals, basky­ta­ra, kyta­ra, klá­ve­sy) a Jan Scha­fhauser (sólo­vá kyta­ra, basky­ta­ra, Cajón), dále mezi hos­tu­jí­cí čle­ny pat­ří mimo jiné saxo­fo­nis­ta Jiří Šotkovský.

P. Vavři­nec sklá­dá svo­je vlast­ní tex­ty a hud­bu s duchov­ní téma­ti­kou, na sklá­dá­ní tex­tů se podí­lí i Klá­ra Málo­vá. Kape­la Miri­am rov­něž stu­di­o­vě nahrá­vá CD, kte­ré může­te sly­šet na Rádiu Proglas.

Křes­ťan­ská kape­la Miri­am hra­je stří­da­vě ve sty­lu rock, folk-rock, fun­ky a art-rock.