Robert Jakš (folk)

titlobr

Robert Jakš je od naro­ze­ní jihočech.
Svo­je dět­ství pro­žil ve Vodňa­nech. Gym­ná­zi­um vystu­do­val ve Stra­ko­ni­cích a vyso­kou ško­lu v Pra­ze. V pat­nác­ti letech začal hrát na kyta­ru, zpí­vat (pře­váž­ně) fol­ko­vé pís­ně a stal se váš­ni­vým trampem.
V 90. letech pozná­vá své­ho Stvo­ři­te­le a zane­dlou­ho poté se zapo­ju­je do chvá­li­cí sku­pi­ny sbo­ru Ces­ta živo­ta v Pra­cha­ti­cích. Od této chví­le netě­ší své poslu­cha­če pou­ze pře­vza­tý­mi díly, ale sklá­dá své vlast­ní pís­ně, pořá­dá kon­cer­ty, nahrává.

Ani nyní jej neo­pouš­tí vábe­ní pří­ro­dy a pokud je to tro­chu mož­né, vyrá­ží do hor a na výle­ty tak jako dří­ve. Snad jen jeho úhel pohle­du (na všech­nu tu krá­su stvo­ře­ní) se poně­kud změ­nil od té chví­le, kdy poznal Maji­te­le rukou, kte­ré se o všech­nu tu nád­he­ru postaraly.

Za léta se po jeho boku vystří­da­lo něko­lik spo­lu­hrá­čů, s nimiž zabrousil do žán­ru blu­e­grass a coun­t­ry. V posled­ních letech hrál spí­še sólo­vě, ale své vizi “při­nést lidem hud­bou Dobrou zprá­vu” zůstal věr­ný dodnes.

Jeho hudeb­ní cítě­ní se dotý­ká sty­lu coun­t­ry, folk, ale čas­to i spi­ri­tu­á­lů a gospe­lů. Stej­ně jako jeho nespor­ný talent a pro­jev, je neza­mě­ni­tel­ný i Rober­tův hlas, kte­rý hýří pes­trou šká­lou barev v mno­ha hla­so­vých polo­hách. Tex­ty jeho pís­ní v sobě nesou hlu­bo­ká poslá­ní, vzbu­zu­jí v poslu­cha­čích niter­né pro­žit­ky a nená­sil­nou for­mou vedou k zamyš­le­ní. Už pro­to sto­jí za poslech i v pří­pa­dě, že folk, coun­t­ry nebo gospel nejsou prá­vě “šál­kem vaší kávy”.