Slávek Klecandr (acoustic indie)

 

Slá­vek Kle­can­dr je už více než čtvrt sto­le­tí kapel­ní­kem sku­pi­ny Obo­roh. V roce 2000, v době, kdy Obo­roh nebyl pří­liš aktiv­ní, nato­čil Kle­can­dr sólo­vou pís­nič­kář­skou des­ku Pro­těj­ší břeh a o tři­náct let poz­dě­ji při­chá­zí s dal­ším sólo­vým albem. Slá­vek Kle­can­dr tedy pra­vi­del­ně vystu­pu­je i jako sólo­vý pís­nič­kář. „Láka­la mě před­sta­va inti­mi­ty sólo­vých kon­cer­tů. V kape­le máš šan­ci se na chví­li scho­vat za spo­lu­hrá­če a tro­chu vydech­nout. Když sto­jíš na pódiu sám, tuhle mož­nost nemáš,“ řekl v roz­ho­vo­ru pro Kato­lic­ký týdeník. 

Tře­ba­že Slá­vek hra­je výhrad­ně na akus­tic­ké kyta­ry a občas na fou­ka­cí har­mo­ni­ku, je výsle­dek až pře­kva­pi­vě pes­t­rý. Toho autor doci­lu­je nejen vhod­ným řaze­ním pís­ní, ale také drob­ný­mi nuan­ce­mi své­ho hla­su a růz­ný­mi poje­tí­mi hry na kytaru. 

Jako výbor­ný kyta­ris­ta vyu­ží­vá Kle­can­dr růz­ných poloh hry. Hra­je melo­dic­ky, har­mo­nic­ky i ryt­mic­ky a stá­le zno­vu se vra­cí ke své­mu oblí­be­né­mu blues.