Seve­ro­čes­ká for­ma­ce The Neons vznik­la někdy v polo­vi­ně roku 2011 čás­teč­ně jako nástup­nic­ký pro­jekt kape­ly !ON. Podob­ně jako !ON se The Neons pohy­bu­jí v inten­cích pop-roc­ku. Pro vyjá­d­ře­ní svých myš­le­nek volí pře­de­vším ang­lic­ké tex­ty s dob­ře čitel­ným duchov­ním posel­stvím. Vliv kapel jako U2 nebo Col­d­play je na tvor­bě The Neons patr­ný už na prv­ní poslech. O jejich hudeb­ní kva­li­tách také není pochyb. Čle­no­vé Neons tvo­ři­li minu­lý rok na UNITED dopro­vod­nou kape­lu Pau­la Col­ma­na, letos na jaře Pau­la dopro­vo­di­li na jeho tur­né v Nor­sku a Švédsku.Prostě a jed­no­du­še, The Neons je par­ta věří­cích lidí, kte­ří chtě­jí roz­dá­vat ostat­ním radost a pozi­tiv­ní pohled na život.

Více na: http://www.theneonsmusic.com/