Way to go (folk-pop)

Pět mla­dých mužů, pět odliš­ných cest, kte­ré se však schá­ze­jí v jed­nu. Čle­ny kape­ly Way to go nepo­jí pou­ze lás­ka k hud­bě, ale také tou­ha skr­ze ni chvá­lit Boha, v kte­ré­ho a kte­ré­mu věří. Tvor­ba této folk-popo­vé kape­ly je spe­ci­fic­ká čet­ným uži­tím pán­ských více­hla­sů, kte­ré pod­tr­há­vá význam hlu­bo­kých tex­tů. Jož­ka, Fran­ti­šek, Domi­nik, Tom a Pavel chtě­jí kaž­dé­mu z divá­ků pře­dat maxi­mál­ní hudeb­ní, ale i duchov­ní zážitek.

Kdo chce pocho­pit hud­bu, nepo­tře­bu­je ani tak sluch, jako srdce.“.