https://www.youtube.com/watch?v=4KxM5zVt2Q0

Ost­rav­ská kape­la Záblesk se zapsa­la do dív­čích srd­cí vyzná­ní­mi lás­ky k Bohu a ženám v tex­tech pís­ní Ondře­je Lehov­ce (kyta­ra, zpěv). Na fes­ti­va­lu Hamr­kemp vystou­pí ve svém nej­lep­ším slo­že­ní David Jan­čá­lek (bicí), Karel Kor­pas — (klá­ve­sy), Niko­la Dus (basky­ta­ra, zpěv) a s tro­chou štěs­tí i David Pet­ro­vič (el. kytara)
Může­te se těšít na zemi­tý rock, zpěv­ný pop — zkrát­ka na big­bít s pře­sa­hem do duchovna.
Záblesk vystu­po­val na Fes­ti­va­lu pod Věží ve Zlí­ně, Slez­ské lilii v Ost­ra­vě, na Maj­fes­tu v Třa­no­vi­cích, něko­li­krát vystu­po­va­li v tele­vi­zi a rádiu.

Kape­la ZÁBLESK vznik­la oprav­du rych­los­tí bles­ku. Začí­na­li jsme v květ­nu 2012 na int­ru Don Bosco v Ost­ra­vě, kde se bube­ník David Jan­čá­lek a kyta­ris­ta a zpě­vák Ond­ra Leho­vec schá­ze­li a zjiš­ťo­va­li, že je to baví s tóny. Jako­by samo­vol­ně zača­ly vzni­kat tex­ty, kte­ré se vzta­ho­va­ly k Bohu a bylo jich nějak čím dál víc… Již tak vytí­že­ný basky­ta­ris­ta Niko­la Dus neo­do­lal zapo­jit se do rocko­vé chvá­lo­vé sku­pi­ny a kape­la tak dosta­la říz. Po nahrá­ní prv­ní­ho CD se k nám při­po­jil David Pet­ro­vič — vyni­ka­jí­cí kyta­ris­ta, kte­rý tvr­dí a dopl­ňu­je hud­bu svým elek­tri­fi­ko­va­ným umě­ním. Těs­ně před živým vystou­pe­ním na Veče­ru chval v TV Noe se k nám při­dal posled­ní člen kape­ly a to výbor­ný klá­ve­sák Karel Korpas.

Již od začát­ku jsme se mod­li­li, aby naše kape­la neby­la jen jako jed­na z mno­ha kapel, kte­ré tou­ží po slá­vě a zvi­di­tel­ně­ní. Pro­to i CD, s názvem Záblesk šíří­me více­mé­ně zadar­mo, nebo za nákla­dy. Naší rados­tí je zpí­vat o Kris­to­vě lás­ce a rados­ti z duchov­ní­ho živo­ta, chvá­lit jej, ale i se v tex­tech vypo­řá­dá­vat s život­ní­mi kom­pli­ka­ce­mi a nespra­ve­dl­nos­tí ve spo­leč­nos­ti a ve svě­tě. A nej­vět­ší radost je vidět ská­ka­jí­cí mlá­dež na kon­cer­tě a při­tom vědět, že jsou to lidé, kte­ří mají nejen uši, ale i duši. :)