Seznam účin­ku­jí­cích na Hamr Kem­pu 2019 se začí­ná plnit. Máme potvr­ze­né vystou­pe­ní úžas­né­ho Diva­dla Víti Mar­čí­ka a hvězd­ných Divi­ne Attracti­on. Při­je­dou také skvě­lí Way to go. Po oba veče­ry by měla pro­běh­nout hra­ná pro­hlíd­ka Buš­ko­va Ham­ru a sobo­ta by měla kon­čit veče­rem chval. A dal­ší vystou­pe­ní jsou v jed­ná­ní. My se těšíme.