Podpora festivalu

Občas se nás ptá­te, jak může­te Hamr Kemp hudeb­ní fes­ti­val+ pod­po­řit (za což vám vel­mi děku­je­me). Tak tady je návod.

Jak můžete festival podpořit?

Přijeďte

pořa­da­te­le i uměl­ce vel­mi potě­ší­te a povzbu­dí­te tím, že se fes­ti­va­lu zúčast­ní­te, vez­mě­te tře­ba pár lidí s sebou a maxi­mál­ně si ho užijte

Modlete se za festival

věří­me, že mod­lit­ba má vel­ký vliv, tak­že pokud víte jak, zmiň­te se o nás

Dejte o festivalu vědět dalším lidem

bude­me moc rádi, když o nás řek­ne­te dal­ším lidem

placky_web

Kupte si placku

fes­ti­val může­te taky pod­po­řit finanč­ně, tře­ba zakou­pe­ním ofi­ci­ál­ní plac­ky s logem fes­ti­va­lu. Plac­ky sto­jí 29 Kč a jejím zakou­pe­ním pod­po­ří­te fes­ti­val Hamr Kemp část­kou 29 Kč.
Plac­ky máme ve čtyřech barev­ných pro­ve­de­ních. A ke kou­pi budou v info stán­ku pří­mo na festivalu.
Může­te si je kou­pit i pře­dem na těch­to místech:
Ces­ta živo­ta Č. Krumlov, Hor­ní brá­na 512, Č. Krumlov
Ces­ta živo­ta Č. Budě­jo­vi­ce, Sokol­ský ost­rov 1, Č. Budějovice
Buškův hamr, u pultu
Dome­ček, Bran­ka 588, Trho­vé Sviny

Staňte se dobrovolníkem

před, při a po fes­ti­va­lu je na mís­tě spous­ta prá­ce, od sta­vě­ní pódia, přes prá­ci u info stán­ku až po závě­reč­ný úklid. Bude­me si vel­mi vážit vaší prak­tic­ké pomo­ci. Nemu­sí­te se bát, že by vaše při­hlá­še­ní k dob­ro­vol­nic­ké prá­ci na fes­ti­va­lu zna­me­na­lo, že z pro­gra­mu nic neu­vi­dí­te a jen bude­te někde pomá­hat. Bude­me se vel­mi sna­žit, abys­te v prů­bě­hu pro­gra­mu moh­li být hlav­ně divá­ky. Odmě­nou vám zatím může­me nabíd­nout jen dob­rý pocit z dob­ře vyko­na­né práce.
Máte-li i teď zájem stát se dob­ro­vol­ní­kem, ozvě­te se nám na info@hamrkemp.cz

Ať už zvo­lí­te jakou­ko­liv for­mu pod­po­ry fes­ti­va­lu (nebo jejich kom­bi­na­ci), jsme vám za ni vel­mi vděční.