Urči­tě jste si všimli, že v pro­gra­mu jsou stá­le ješ­tě něja­ká nevy­pl­ně­ná mís­ta. Bude­me je postup­ně dopl­ňo­vat. Tak­že to co v pře­hle­du účin­ku­jí­cích vidí­te teď, ješ­tě není vše co na Hamr Kem­pu letos usly­ší­te. Sle­duj­te nás…