Jak jsme už avi­zo­va­li, v rám­ci fes­ti­va­lu pro­běh­ne také večer­ní pro­hlíd­ka Buš­ko­va ham­ru. Pro­ve­dou vás posta­vy, kte­ré na ham­ru žily když byl ješ­tě v plném pro­vo­zu. Pro­hlíd­ka se bude konat hned po vystou­pe­ní kape­ly Divi­ne Attracti­on, tj. v sobo­tu 29.6.2019 večer. Nazna­čo­va­ná páteč­ní pro­hlíd­ka nako­nec nepro­běh­ne, abys­te si moh­li odnést ničím neru­še­ný záži­tek z vystou­pe­ní Diva­dla Víti Marčíka.