Letos se nám popr­vé poda­ři­lo zís­kat výtvar­ní­ka, kte­rý své prá­ce na Hamr Kem­pu vysta­ví. Máme radost, že se s vámi může­me podě­lit o výsta­vu foto­gra­fií pra­cha­tic­ké­ho foto­gra­fa a čle­na foto­klu­bu F 2,8 Jiří­ho Luxe. 

Výsta­vu na Hamr Kem­pu 2019 před­zna­me­ná­vá takto:
Foto­gra­fie může být věr­nou repro­duk­cí sku­teč­nos­ti, nebo může být i vyjá­d­ře­ním lid­ské­ho cítě­ní či prožívání.
Foto­gra­fie může vyja­d­řo­vat více než “pou­hou” realitu.
Foto­gra­fie, ač je tech­nic­ky obra­zo­vou infor­ma­cí, má poten­ci­ál uká­zat věci, kte­ré pro foto­gra­fův pří­stroj vidět nejsou. Může uká­zat věci skry­té tech­ni­ce, ale “vidi­tel­né” duši člo­vě­ka. Dob­rá foto­gra­fie dává člo­vě­ku vol­nost domys­let si v ní svůj vlast­ní pří­běh. Je inspi­ra­ci pro duši a potra­vou pro fantazii.