Fes­ti­val Hamr Kemp v tra­dič­ním před­prázd­ni­no­vém ter­mí­nu od pát­ku 28.6. do sobo­ty 29.6. 2019 ote­ví­rá své brá­ny letos už pošes­té. Návštěv­ní­kům chce před­sta­vit nejen hud­bu nej­růz­něj­ších žánrů, ale také diva­dlo a dal­ší dru­hy umě­ní, kte­ré spo­ju­je křes­ťan­ské poselství.

Zámě­rem fes­ti­va­lu je pomo­cí kul­tu­ry před­sta­vit sou­čas­né křes­ťan­ství a záro­veň dovézt na jih Čech uměl­ce, kte­ří zde běž­ně nevy­stu­pu­jí, a před­sta­vit je návštěv­ní­kům v jed­nom uce­le­ném blo­ku. Věří­me totiž, že křes­ťan­ská kul­tu­ra má v sobě mno­há a vel­ká bohat­ství, kte­rá sto­jí za to sdílet.

Fes­ti­va­lo­vým cen­t­rem je opět Buškův hamr u Trho­vých Svi­nů, kte­rý je jed­nou ze čtyř posled­ních funkč­ních vod­ních ková­ren v repub­li­ce. Hamr je zasa­zen do nád­her­né jiho­čes­ké pří­ro­dy, tak­že už jen mís­to samot­né sto­jí za návště­vu. Sou­čás­tí letoš­ní­ho Hamr Kem­pu budou také večer­ní hra­né pro­hlíd­ky Buš­ko­va ham­ru, kte­ré návštěv­ní­kům umož­ní nahléd­nout do doby kdy na ham­ru žili a pra­co­va­li jeho obyvatelé. 

Fes­ti­val je i letos dvou­den­ní. Vše začne v pátek 28.6. 2019 v 19.00 diva­del­ním před­sta­ve­ním Stře­do­vě­ká mys­te­ria skvě­lé­ho a oblí­be­né­ho Diva­dla Víti Marčíka.

V sobo­tu 29.6. 2019 pak vystou­pí pís­nič­ká­ři Robert Jakš, Daniel Bla­hout a kape­ly 6strun, Elai­on, PM a Pod kří­d­ly. Vrcho­lem sobot­ní­ho veče­ra bude vystou­pe­ní sku­pi­ny Way To Go a ame­ric­kých Divi­ne Attracti­on. Diva­del­ní umě­ní bude v sobo­tu zastou­pe­no dět­ským před­sta­ve­ním diva­dla Já to jsem. Celý sobot­ní pro­gram zavr­ší večer chval nazva­ný After­par­ty Wor­ship Night s budě­jo­vic­kou kape­lou CZ1.

Pro nejmen­ší návštěv­ní­ky má Hamr Kemp kro­mě zmí­ně­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní při­pra­ven také ská­ka­cí hrad a doved­nost­ní sou­tě­že. Pro ty vět­ší je krom jiné­ho při­pra­ven tré­nink rytíř­ských dis­ci­plín, nebo tře­ba par­kou­ro­vá show.

Vstup­né na jeden den sto­jí 100 Kč, na celý fes­ti­val pak 150 Kč. K dis­po­zi­ci jsou také rodin­né a sku­pi­no­vé sle­vy. Děti do 12 let mají na Hamr Kemp vstup zdarma.