Rok se opět sešel s rokem a je tu Hamr Kemp 2016. Ten­to­krát výji­meč­ně o prv­ním prázd­ni­no­vém víken­du, ale za to se nám pro­gram už tro­chu roz­ros­tl na dva dny. Začí­ná­me tedy už v pátek 1.7., kdy od 19:00 uvá­dí­me diva­del­ní před­sta­ve­ní Jana Horá­ka — Fran­ti­šek blá­zen. Hned po něm si může­te vychut­nat reci­tál kyta­ris­ty a zpě­vá­ka Sláv­ka Kle­can­d­ra z kape­ly Obo­roh. V sobo­tu začí­ná­me už od 10:00 a těšit se může­te jak na někte­ré z Hamr Kem­po­vých stá­lic, tak i na uměl­ce, kte­ří u nás budou popr­vé. Vše najde­te pře­hled­ně v sek­ci Kape­ly a časo­vý roz­pis v sek­ci Pro­gram.