Kro­mě skvě­lých čes­kých inter­pre­tů vystou­pí na letoš­ním Hamr Kem­pu také prv­ní zahra­nič­ní hos­té. Urči­tě si nenech­te ujít mla­dou rakous­kou kape­lu Pipe­li­ne, kte­rá se vám bude líbit, pokud máte rádi moder­ní chvá­ly. A sobot­ní večer pak uza­vřou ame­rič­tí Divi­ne Attracti­on, kte­ří Hamr Kemp roze­z­ní svý­mi “col­d­pla­y­ov­ský­mi” zvu­ko­vý­mi vrst­va­mi. Těší­me se.